روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

لیوان

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

لیوان در خواب، نشانه زن یا خدمتکار است و لیوان پر به زن حامله تعبیر میشود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

لیوان دوست و مصاحب شماست و کسی است که با او مشورت می کنید و از او کمک می خواهید و در شرایط سخت نیاز شما را بر طرف می کند. اگر در خواب ببینید لیوانی کوچک و فلزی داریدتنگ روزی می شوید و در معاش شما مضیفه می افتد و چنانچه در خواب ببینید لیوانی بزرگ و خوش رنگ دارید معاش شما تامین می شود. رنگ لیوان هر چه صاف تر و شفاف تر باشد بهتر است. لیوان بلور روشن و صاف کامروائی و خوشبختی است به خصوص اگر مرد جوانی در خواب ببیند لیوانی از بلور صاف و روشن و تراش دار در دست دارد با زنی دلخواه ازدواج می کند. زنی که مصاحب او خواهد بود و نیازهایش را جواب خواهد گفت. همین تعبیر هست برای دختران جوان و دم بخت به خصوص اگر از آن لیوان آبی صاف و روشن و خوش گوار بنوشند بسیار خوب است. اگر در خواب ببینید که لیوان خود را زدید و شکستید دوست و مصاحب خوبی را از دست می دهید یا چنانچه همسرتان صدیق و صمیمی است بین شما اختلاف می افتد. توجه داشته باشید که مصاحبت و صمیمیت در دیدت لیوان مستقر است لذادر مورد همسر چنانچه صمیمی و مصاحب باشد صدق می کند زن بی تفاوت مشمول این تعبیر قرار نمی گیرد. شکستن لیوان در خواب بیشتر برای زنان و مردان جوان خوب نیست.

اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید. اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب لیوان : شانس

شما بهمراهی یك زن هستید كه لیوان می فروشد : خوشبختی استثنائی

یك لیوان آب می نوشید :بزودی ازدواج می كنید

دریك لیوان نوشابة دیگر می نوشید : یك خطر

یك لیوان خالی را می شكنید : علامت مرگ یك زن

یك لیوان پرازآب می نوشید : سلامتی فرزندان شما تضمین می شود

آب یك لیوان را می ریزید : مرگ یك بچه

یك لیوان شراب را می ریزید : خبرهای خوش

آب یك لیوان روی لباستان می ریزد : مرگ یكی از آشنایان شما

یك لیوان كثیف : یك كار دلپذیر و خبرهای خوش در پیش است

به شما لیوان هدیه می كنند : تولد یك نوزاد

یك معامله گر یا سیاستمدار خواب ببیند كه لیوانی را می شكند : دركارهایش منفعت هنگفتی نصیبش خواهد شد .

طالع بینی باستان