روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

لیمو

محمد بن سیرین گوید :

دیدن لیمو درخواب، دلیل بیماری است و در دیدن آن خیری نباشد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

دیدن لیمو در خواب، اگر زرد باشد به بیماری تعبیر میشود. دیدن لیموی سبز در خواب از دیدن لیموی زرد بهتر است. درخت لیمو، به فردی سودمند برای دیگران تعبیر میشود. لیمو، به سرزنش کردن نیز، تعبیر میشود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن و خوردن، خریدن،گرفتن و داشتن لیموترش در خواب به هیچ وجه خوب نیست لذا درباره آن سخن نمی گوئیم اما لیموی شیرین. چون رنگ زرد دارد از نظر معبران اسلامی خوب تشخیص داده نشده. اگر در خواب ببینید لیموئی پوست کنده می خورید و طعم شیرین آن را می چشید بعد از یک دوره ناراحتی به نعمت و کامروائی می رسید زیرا لیمو بخصوص شیرینی آن کام و کامروائی است و صحت و سلامت می آورد. اگر لیموی شیرین پوست کنده کسی به شما بدهد لذتی باد آورده نصیب شما می شود . لذتی که انتظارش را نداشته اید و کام شما شیرین می شود. همین تعبیراست اگر شما لیموی شیرین پوست بکنید و به دیگری بدهید. دادن لیموی پوست نکنده ابراز محبت تلاقی نمی شود

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ اگر در خواب لیموها را بر شاخ و برگ درختان ببینید ، علامت آن است كه به امری حسادت خواهید ورزید ولی عاقبت در خواهید یافت كه منشأ حسادت پوچ و بی معنی بوده است .

۲ـ خوردن لیمو در خواب ، علامت حقارت و نومیدی است .

۳ـ دیدن لیموی سبز در خواب ، نشانة ابتلا به بیماری واگیردار است .

۴ـ دیدن لیموی خشك شده در خواب ، نشانة جدایی و طلاق از همسر است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب درخت لیمو : هشدار برای اصلاح روش زندگی

لیموی سبز : شما سبك مغز هستید

برگ درخت لیمو : یك سفر خارج از كشور خواهید كرد

لیموهای رسیده : سخت عاشق می شوید

شما لیمو می خورید : ناكامی

آب لیمو : سلامتی

لیموشیرین : خوشبختی

آب لیمو می گیرید : از شر دشمنانتان خلاص میشوید .

فال تاروت اندروید