روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

لیسیدن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یك سگ شما را می لیسد : شانس و موفقیت

یك سگ دیگران را می لیسد : یك دورة خوب شروع می شود .

یك بچه شما را می لیسد : از پس مشكلات براحتی بر می آئید .

دیگران شما را می لیسند : خوشبختی

یك اسب دست شما را می لیسد : روابط عشقی شما در خطراست .

فال تاروت اندروید