روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

لگام

امام علی علیه السلام می فرمایند:

هر كس در بیداری بدسگال بود به خواب لگام در دهانش بد است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن لگام در خواب بر سه وجه است.

اول: ادب و فرهنگ.

دوم: روزه داشتن.

سوم: بزرگی.

و دیدن لگام فروش دلیل بر مردی است كه تدبیر ولایت كند و راستیِ كارها.

محمد بن سیرین گوید :

اگر در خواب بیند لگام او بگسست، دلیل بر نقصان بزرگی او است. اگر بیند چون اسبان لگان بر سر داشت، دلیل كه روزه دارد اما سخن نابكار بسیار گوید.

جابر مغربی گوید :

اگر بنده بیند كه لگام در دهان داشت، دلیل كه آن بنده به فرمان خواجه بود.

طالع بینی باستان