روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

لوید

محمد بن سیرین گوید :

دیدن لوید درخواب، دلیل است بر خدمتكار خانه. اگر بیند كه اصل لوید از مس است، دلیل است كه آن خدمتكار جهود بود. اگر لوید را در خواب بزرگ و پاكیزه بیند، دلیل است كه خدمتكارش مصلح بود. اگر لوید را كوچك بیند، دلیل است كه خدمتكارِ او مفسد است. اگر بیند كه لوید بشكست، دلیل كه خدمتكار از وی جدا شود.

طالع بینی باستان