روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

لوله

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ دیدن لوله در خواب ، علامت آن است كه بعد از كشیدن سختی به صلح و صفا دست خواهید یافت .

۲ـ دیدن لوله های گاز در خواب ، علامت آن است كه صاحب عقاید اجتماعی خواهید شد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب لوله : خوشبختی استثنائی

توده ای از لوله های بلند : خوشبختی شما بستگی به بزرگی تودة لوله ها دارد .

شما لوله می خرید : در عشق فریب خواهید خورد

لوله می فروشید : فرصت مناسبی است برای رسیدن به خواسته هایتان

لوله های پرازآب :به شخصی برمی خورید و با او مشاجرة سختی خواهید داشت

لوله ها را جاگذاری می كنید : شهرت خوبی پیدا می كنید .

فال تاروت اندروید