روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

لوستر

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ دیدن لوستر در خواب ، نشانة آن است كه از امكانات غیر منتظره ای استفاده می كنید و به دلخواه خود خوش می گذرانید .

۲ـ دیدن لوستری شكسته در خواب ، نشانة آن است كه در معامله ای زیان خواهید دید و اوضاع مالی شما دچار آشفتگی می گردد .

۳ـ اگر خواب ببینید لوستری خاموش است ، دلالت بر آن دارد كه آیندة روشنی را بیماری و رنج تیره می سازد .

نرم افزار مدت تماس