روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

لوح محفوظ

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن لوح كه طفلان بر آن چیزی نویسند و خوانند در خواب شش وجه است.

اول: زیادتی مال.

دوم: پسر.

سوم: علم.

چهارم: هدایت.

پنجم: فرمانروایی.

ششم: حكمت.

محمد بن سیرین گوید :

دیدن لوح محفوظ در خواب، دلیل علم و حكمت است.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند به قلم چیزها بر لوح محفوظ نوشت، دلیل كه كارش نیكو شود. اگر دید نام او در آنجا نوشته است، دلیل كه اجلش نزدیك بود.

فال تاروت اندروید