محاسبه سن اندروید

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

لباس

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن لباس درخواب هفت وجه است.

اول: دین پاك.

دوم: توانگری (ثروتمند شدن).

سوم: عز و جاه (عزت و مقام).

چهارم: منفعت.

پنجم: عیش خوش (زندگی خوش و مرفه).

ششم: عمل.

هفتم: عدل و عدالت.

محمد بن سیرین گوید :

اگر دید لباس تابستان به زمستان پوشیده بود، دلیل كه به قدر لباس مالش زیاده شود. اگر دید لباس زمستان به تابستان پوشیده بود، دلیل ترس است. اگر زنی به خواب دید كه لباس مردان پوشیده بود، دلیل منفعت بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید :

اگر بیند در تن او لباس مهتران بود، دلیل بزرگی بود. اگر بیند لباس فاسقان داشت، دلیل معصیت است. اگر دید كه لباس سلاطین پوشیده بود، دلیل كه كارش به نظام گردد.

جابر مغربی گوید :

اگر لباس پادشاهان داشت، دلیل كه از پادشاه منفعت یابد. اگر بیند لباس علماء داشت، دلیل است كه از علماء بهره مند گردد. اگر بیند كه لباس صوفیان داشت از دنیا دست بدارد. اگر بیند كه لباس توانگران داشت دلیل كه درجمع مال حریص بود. اگر بیند كه لباس ترسایان و جهودان داشت، دلیل كه بیننده میل به ایشان شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید لخت هستید و لباس بر تن ندارید دچار وحشت و هراس می شوید و موردی پیش می آید که احساس ضعف و ناتوانی می کنید. اگر از کسی در خواب لباس خوبی بگیرید یا از فروشگاهی لباس شیک و آبرومندی بخرید نشان آن است که حرمت شما زیاد می شود و امنیت حاصل می نمائید ولی اگر کسی به شما لباس فقیرانه ای بدهد به قدر نفرت و کراهتی که در شما پدید می آید زیان می کنید و آسیب می بینید. اگر ببینید لباس غواصی پوشیده اید ریسک می کنید و دست به یک آزمایش بزرگ می زنید و برای تحصیل چیزی که دوست دارید و می طلبید به استقبال خطری مسلم می روید. اگر ببینید لباس زنانه پوشیده اید آبروی شما مطرح می گردد و به شما تهمت می زنند یا در دادگاهی مورد سئوال و مواخذه قرار می گیرید. اگر زنی در خواب ببیند که لباس مردانه پوشیده کار و وظیفه ای دشوار به عهده او واگذار می شود یا داوطلبانه می پذیرید. اگر در خواب بببینید که چندین دست لباس دارید تکلیف و وظیفه و تعهدات شما زیاد می شود. اگر در خواب ببینید لباستان تنگ است و در فشار قرار می گیرید و این فشار یا شغلی است یا خانوادگی. اگر در خواب ببینید لباس راحت و گشادی پوشیده اید فراغت می یابید یا روزی شما فراخ می شود.

لوک اویتنهاو می گوید :

لباس

تمیز : احترام

خریدن لباس : خوشبختی

لباس کهنه : افتخار

لباس خواب : ازدواج ناگهانی

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ اگر در خواب لباسی كهنه و مندرس یا تمیز و مرتب ببینید ، نشانة آن است كه در تعهدات خود با شكست مواجه خواهید شد .

۲ـ اگر لباس گرانبهای و قدیمی در خواب ببینید ، نشانة آن است كه اقبال به شما رو می كند هر چند كه با ایده های نو مخالفید .

۳ـ اگر در خواب لباسی قدیمی را بپسندید ، علامت آن است كه از زمان خود سریعتر پیش می روید و در این راه با حوادثی نو و عشقی دیگر آشنا خواهید شد و در اثر این برخوردها شخصیت شما بكلی دگرگون خواهد شد .

۴ـ اگر خواب ببینید جامه ای سفید بر تن خود دارید یا جامه بر تن دیگری است ، علامت آن است كه زندگیِ متلاطمی در پیش رو خواهید داشت و با هر تغییر و تحول ، اندوه شما شدت بیشتری خواهد گرفت .

۵ـ اگر خواب ببینید با فردی سفیدپوش قدم می زنید ، علامت آن است كه شخص مورد نظر مضطرب و بیمار خواهد شد . اما اگر آن فرد دختر یا كودك باشد ، نشانة آن است كه در یكی از فصول سال زندگی راحت و آسوده ای خواهید كرد .

۶ـ اگر خواب ببینید لباسی سیاه بر تن كرده اید ، نشانة آن است كه با فردی بداخلاق دمخور خواهید شد و مشاجره ها و دعواها با او خواهید كرد .

فال تاروت اندروید