فال تاروت رایگان

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

لباس عروس

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ دیدن لباس عروسی در خواب ، علامت آن است كه با دوستانی صمیمی آشنا خواهید شد و در كارهایی شادی بخش شركت خواهید كرد .

۲ـ دیدن لباس عروسی كثیف و چروك در خواب ، علامت آن است كه رابطة شما با فردی شایسته قطع خواهد شد .

فال تاروت اندروید