روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

قیچی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قیچی در خواب نماینده یک نفر نیست بلکه معرف دو نفر است. مثل زن و شوهر یا خواهر و برادری فتنه انگیز و تفرقه انداز و موجب نفاق و جدایی. قیچی را اگر در خواب در دست داشته باشید یا اگر در دست دیگری ببینید تعبیری متفاوت دارد ولی به هر حال بیننده خواب یا عامل است یا معلول. قیچی تفتین و فتنه انگیزی و ایجاد تفرقه است و چنانچه در دست دیگری باشد خواب شما خبر می دهد که در مورد شما دو نفر متفقا فتنه می کنند. اگر در دست شما باشد این شما هستید که به کمک دیگری فتنه می کنید و نفاق به وجود می آورید. مثلا با کمک همسرتان یا خواهر و برادرتان. ممکن است این کار عمدی نباشد ولی به هر صورت هست. این تعبیر در صورتی است که قیچی محور خواب باشد ولی اگر محور نباشد اثر کلی ندارد.

لوک اویتنهاو می گوید :

قیچی : سود

تیز کردن آن : دعوا

بریدن با قیچی : شما باکی از فقر ندارید

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن قیچی در خواب ، نشانة بداقبالی است . زنان به همسران خود حسادت می ورزند و با آنان صادق نخواهند بود ، عشاق از یكدیگر جدا می شوند ، و بیهودگی بر افق افكار نقش می بندد .

۲ـ اگر خواب ببینید قیچی خود را تیز می كنید ، نشانة آن است كه می كوشید كاری برخلاف احساسات خود انجام بدهید .

۳ـ دیدن قیچی شكسته در خواب ، نشانة روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است و همچنین جدایی از نزدیكان .

۴ـ گم كردن قیچی در خواب ، علامت آن است كه از كارهای نامساعد دوری خواهید كرد .

طالع بینی باستان