روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

قیر

محمد بن سیرین گوید : دیدن قیر درخواب، دلیل روزی بود. اگر بیند قیر داشت، دلیل كه به قدر آن مال یابد. اگر بیند قیر می خورد، دلیل كه به قدر آن چیزی حرام خورد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : نوشته اند: قیر در خواب نشان روزی است ولی قیر اگر انباشته باشد یا گسترده فرق می کند. در زمان حال از قیر برای اسفالت جاده ها و خیابان ها و اندود بام ها استفاده می کنند و این در گذشته معمول نبوده لذا تعبیری که امروز برای قیر هست با تعبیر معبران کهن فرق می کند. داشتن قیر انباشته که سیاهی آن دیده شود وقار و سنگینی است. حرمت و احترام است. چنانچه در خواب ببینید بشکه بزرگی دارید که انباشته از قیر است و سیاهی آن دیده می شود مورد احترام مردم قرار خواهید گرفت. دیدن تعداد زیادی بشکه قیر، مالی است فراوان و خواسته ای است سنگین ولی قیر گسترده مثل قیری که برای گرفتن سوراخ های بام و قایق ها یا اسفالت یا اندود بام ها به کار می رود گرفتاری است و دست و پاگیری به خصوص اگر پایتان به آن آلوده شود.

آنلی بیتون میگوید :

دیدن قیر در خواب ، نشانة آن است كه از دامها و نقشه های دشمنان مطلع خواهید شد .

كابوس

دیدن كابوسهای ترسناك ، نشانة آن است كه در حرفه و شغل خو شكست خواهید خورد . اگر زن جوانی كابوسهای ترسناك ببیند ، نشانة آن است كه در زندگی نومید و مأیوس خواهد شد . و طعم تلخ تحقیرهایی ناشایست را خواهد چشید .

فال تاروت اندروید