روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

قیامت

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند قیامت برخاسته بود، دلیل كه در آن دیار، حق تعالی عدل بگستراند. اگر مردم آن دیار ظالم باشند، دلیل كه حق تعالی ایشان را به بلائی مبتلا گرداند. اگر مظلوم باشند، دلیل كه بر ظالمان نصرت یابند. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند علامتی از علامات ظاهر شد، چنانكه آفتاب از مغرب پیدا شد، یا دجال یا یأجوج و مأجوج پدید آمدند، دلیل كه به توبه بازگرداند. اگر بیند گورها بشكافت و مردگان برآمدند، دلیل كه بر دشمنان ظفر یابد. اگر دید كه در شمارگاه بود، دلیل غفلت بود. اگر در خواب بیند كه شمار با وی می كردند، دلیل زیان بود. اگر درخواب بیند كه كردار او را بسنجیدند و نیكی بیشتر آمد، دلیل كه سرانجام كار او نیك بود. اگر بدی او بیشتر آمد، دلیل كه سرانجام كار او بد بود. اگر بیند كه نامه اعمال بدست او دادند و گفتند بخوان، اگر بیننده مصلح بود كارش نیكو شود. اگر مفسد بود، كارش بد بود. اگر بیند بر صراط ایستاده بود، دلیل بر راه راست است. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن قیامت درخواب بر چهار وجه است اهل صلاح را. اول: رستگاری. دوم: فرج ازغم. سوم: ظفریافتن بر دشمن. چهارم: اقبال و خاتمت با سعادت. اما اهل فساد راتاویلش به خلاف این است.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن قیامت عدل پدید آید

نرم افزار محاسبه سن