روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

قهوه

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ نوشیدن قهوه در خواب ، نشانة پذیرفتن برنامة ازدواج شما از طرف دیگران است . اگر متأهل باشید ، نشانة آن است كه در دعواهای مكرری كه به آن مبتلا شده اید ، توفیقی صورت نمی گیرد .

۲ـ اگر خواب ببینید قهوه خرید و فروش می كنید ، علامت آن است كه در شغل خود زیان می كنید .

۳ـ اگر دختری خواب ببیند خرید و فروش قهوه می كند ، نشانة آن است كه اگر مراقب اعمالش نباشد رسوای عام و خاص می گردد .

۴ـ درست كردن قهوه در خواب ، برای دختران به این تعبیر است كه از روی خوش اقبالی با كسی ازدواج می كنند ، و از شر بدی خلاص می شوند .

۵ـ دیدن مزرعه قهوه در خواب ، علامت آن است كه فقر و بدبختی سرانجام به سعادت منجر می شود .

۶ـ جوشیدن قهوه در خواب ، نشانة توجه شرارت بیگانگان به شماست .

۷ـ دیدن قهوه ای كه هنوز دم نكشیده ، در خواب ، علامت دشمنان پنهانی است كه با گستاخی در صدد نابودی شما هستند .

نرم افزار مدت تماس