روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

قناد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قناد در خواب های ما انسانی است دروغگو که سخنان مداهنه آمیز و فریبنده می گوید، چرب زبان و شیرین گفتار است اما حقیقت ندارد و بی آن که زیانکار باشد سود بخش هم نیست. اگر در خواب ببینید که خودتان قناد شده اید و شیرینی می فروشید دروغ می گویید و اطرافیان خویش را با سخنان فریبنده خوش دل نگه می دارید. اگر در خواب دیدید از قنادی شیرینی می خرید فریفته چیزی یا کسی می شوید که بعدا خودتان به غیر مفید بودن کاری که کرده اید پی می برید. متاعی که قناد به شما می دهد در خواب لذتی است زودگذر که ندامت و پشیمانی باقی می گذارد. اگر در خواب ببینید که با چند جعبه شیرینی از قنادی خارج می شوید کارهای عبث و بیهوده می کنید.

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن قنادی در خواب ، نشانة آن است كه باید با محافظه كاری و احتیاط شغل خود را تغییر بدهید و دامهای چیده شده ، از هر سو برایتان آشكار خواهد شد .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند در قنادی است ، دلالت بر آن دارد كه حیثیت اجتماعی او مورد حمله قرار خواهد گرفت ، باید در كارها و مسائل اجتماعی مربوط به خود ، آگاهانه تر عمل كند .

فال تاروت اندروید