روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

قرعه کشی

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید در قرعه كشی شركت كرده اید ، علامت آن است كه به سفر بی ارزشی خواهید رفت و درگیر قراردادی بیهوده خواهید شد .

۲ـ اگر خواب ببینید در قرعه كشی برنده شده اید ، علامت آن است كه در معامله ای ، سود فراوان به دست خواهید آورد .

۳ـ اگر خواب ببینید دیگران در قرعه كشی برنده شده اند ، نشانة آن است كه در گردهمایی دوستان شركت خواهید كرد .

۴ـ اگر خواب ببینید در قرعه كشی بازنده شده اید ، نشانة آن است كه در حرفة خود با كسادی روبرو خواهید شد . و به دام مردمی مكار خواهید افتاد .

۵ـ اگر دختری خواب ببیند در قرعه كشی شركت كرده است ، نشانة آن است كه با مردی ازدواج خواهد كرد كه نمی توان به او تكیه كرد .

۶ـ دیدن بساط قرعه كشی در خواب ، نشانة آن است كه با فرد مورد علاقه خود روابط عاطفی مطلوب و رضایتبخشی نخواهید داشت .

فال تاروت اندروید