روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

قرابه

محمد بن سیرین گوید : قرابه درخواب، دلیل بر پراكندگی است و مال و خواسته بدو رساند. اگر در قرابه چیزی بیند كه مستی كند، دلیل كه حرام خواره است. جابر مغربی گوید : اگر بیند قرابه داشت، دلیل كه او را با پیری صحبت افتد. اگر بیند از آن قرابه آب یا گلاب خورد، دلیل كه از آن پیر منفعت یابد. اگر بیند چیزی ترش بود غم و اندوه باشد. اگر بیند قرابه بشكست، دلیل كه از آن پیر نجات یابد.

طالع بینی باستان