روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

قرآن خواندن

اگر در خواب بیند كه آیه رحمت می خواند، دلیل بشارت است از حق تعالی. پس شكر باید نمود. اگر بیند آیه عذاب خواند، دلیل خشم حق تعالی بود پس توبه باید كرد.

ابراهیم كرمانی گوید :

اگر نیمه ای از قرآن بخواند، دلیل كه نیمه ای از عمر او گذشته باشد. اگر بیند حافظ قرآن شد، دلیل كه علم و امانت نگه دارد. اگر بیند آواز قرآن خواندن شنید، دلیل كه دینش قوی شود.

جابرمغری گوید :

اگر بیند قرآن را ختم نمود، دلیل است كه مرادها بیابد و بعضی گویند آخر عمر او بود. اگر بیند كه قران را بلند می خواند، دلیل كه كارش بلند شود. اگر بیند كه كدام آیه خواند. تفسیر این آیه تعبیر خواب او بود. اگر بیند یك سبع قران بخواند، دلیل كه از غم برهد. اگر كسی بیند قرآن می خواند و در بیداری نتوانست خواندن، دلیل كه اجلش نزدیك بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

قرآن خواندن درخواب بر چهار وجه است.

اول: سلامتی یافتن از آفتها.

دوم: توانگری وثروتمندی.

سوم: مراد دل و كام یافتن(کام یابی و به مراد دل رسیدن).

چهارم: پرهیزكاری فرمودن از مناهی خلایق را(نهی از منکر).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببینید که قرآن تلاوت می کنید. معبران در مورد تلاوت قرآن و این که کدام سوره و کدام آیه را می خواندید تاویلات مفصل دارند ولی روی هم رفته دیدن و خواندن قرآن در خواب خوب است مگر در یک مورد و آن این است که آدم بی سواد و کسی که در بیداری قادر به خواندن قرآن نیست در رویای خویش ببیند قرآن تلاوت می کند. این از ابن سیرین است و او از معبران دیگر نقل کرده است که اگر کسی در خواب ببیند قرآن می خواند و در بیداری قادر به خواندن قرآن نباشد نشان آن است که اجلش نزدیک است و الله اعلم.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن قرآن خواندن ایمنی از آفات باشد

طالع بینی باستان