روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

قتل

لوک اویتنهاو می گوید :

قتل : ماجراجویی

کشتن با شلیک یک گلوله : حسادت شما ر ا آزار میدهد

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید مرتكب قتلی شده اید ، علامت آن است كه به خاطر بی تفاوتی دیگران احساس حقارت می كنید .

۲ـ اگر خواب ببینید دوستی خودكشی كرده است ، نشانة آن است كه برای تصمیم گیری راجع به موضوعی مهمی دچار تردید می شوید .

نرم افزار مدت تماس