روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

قبرستان

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید در قبرستانی زیبا و سرسبز هستید ، دلالت بر آن دارد كه اخبار سلامت كسی را می شنوید كه بكلی از زنده ماندنش قطع امید كرده بودید ، و مالك زمینهایی كه دیگران اشتباهاً آنها را اشغال كرده بودند ، خواهید شد .

۲ـ دیدن قبرستانی متروك و پر از بوته های خار ، دلالت بر آن دارد كه عمر طولانی خواهید كرد و مرگِ تمام عزیزان خود را خواهید دید ، فردی بیگانه از شما مراقبت خواهد كرد .

۳ـ اگر افراد جوان خواب ببینند از خیابانهای قبرستانی كه سكوت مرگبار فضایش را احاطه كرده است ، عبور می كند ، دلالت بر آن دارد كه با محبت و عشق دوستان خود مواجه می شوند .

۴ـ اگر عروسی خواب ببیند هنگام ازدواج از قبرستانی می گذرد ، نشانة آن است كه در اثر تصادف شوهر خود را از دست می دهد .

۵ـ اگر مادری خواب ببیند گلهای تازه به قبرستان می برد ، دلالت بر آن دارد كه آرزومند پایداری خانوادة خود و سلامت آنها است .

۶ـ اگر بیوه ای خواب ببیند در تاریكی شب وارد قبرستان می شود ، دلالت بر آن دارد كه لباس عزا را از تن درمی آورد و لباس عروسی بر تن خواهد كرد .

۷ـ اگر اشخاص مسن خواب قبرستان ببینند ، دلالت بر آن دارد كه به سفری خواهند رفت كه برایشان آرامش و آسودگی به ارمغان می آورد .

۸ـ اگر خواب ببینید كودكان در قبرستان گل می چینند و به دنبال پروانه ها می دوند ، دلالت بر آن دارد كه هیچ عزیزی را از دست نمی دهید و عزادار نمی شوید .

فال تاروت اندروید