روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

قبا

محمد بن سیرین گوید : اگر درخواب بیند قبای نو پوشیده از كرباس، دلیل كه از غم برهد. اگر بیند قبائی از حریر پوشیده بود، دلیل كه ازبزرگی منفعت یابد، اما در دین مكروه است مردان را، مگر آن كه در جنگ با سلاحهای دیگر می پوشند. ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب بیند قبای سفید پوشیده است، دلیل روشنائی است. اگر قبا را زرد بیند، دلیل بیماری است. اگر سرخ بیند. دلیل منفعت است. اگر قبای كبود بیند دلیل منفعت است. اگر قبای سیاه و كهنه است، دلیل است زن را طلاق دهد. اگر خواب بیند قبای پوستین داشت، دلیل كه زنی توانگر خواهد و از وی منفعت یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن قبا درخواب بر شش وجه است. اول: پناه. دوم: قوت. سوم: حجت. چهارم: منفعت. پنجم: حكمت. ششم: ریاست نمودن شهری.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن قبا پوشیدن زن شایسته حلال باشد

نرم افزار محاسبه سن