روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

قبا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن قبر در خواب به هیچ وجه وحشتناک نیست. بسیاری از معبران نوشته اند که قبر در خواب زندان است و گرفتاری های شدید زندگی است.اگر بیننده خواب ببیند روی قبری سنگ می نهد یا آن را آجر و سیمان می کند، خبر از این می دهد که بیننده خواب خرابی را آباد می کند یا بنائی می سازد، یا خانه ای می خرد یا باغی احداث می نماید. اگر بیننده خواب ببیند که او را در قبر می نهند گرفتار مشکلات می شود و معاش او تنگ می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که مرده است و دارند او را در قبر قرار می دهند و هر چه می گوید کسی صدایش را نمی شنود به شدت گرفتار سختی و تنگی می شود و کسی به یاری او نمی شتابد و دستش را نمی گیرد. اگر کسی در خواب ببیند که بر بام خانه اش قبر می کنند عمر بیننده خواب دراز می شود.

حضرت دانیال گوید :

دیدن گور درخواب، دلیل زندان است. اگر در خواب بیند گوری از بهر خود كند، دلیل كه عیش بر وی تنگ شود و بعضی گویند آنجا كه گور كَند، دلیل كه خانه بسازد. اگر بیند وی را در گور نهادند، دلیل كه معیشت بر وی تنگ شود و بعضی گویند آنجا كه گور كند، دلیل كه خانه بسازد. اگر بیند وی را در گور نهادند، دلیل كه معیشت بر وی تنگ شود و نیز گویند كه به سفر رود. اگردید او را در گور نهادند و خاك بر سر او ریختند، دلیل بر نقصان دین او بود.

محمد بن سیرین گوید :

اگر وی را در گور نهادند، دلیل كه او زندان كنند، اگر بیند بر بام خانه او گور می كندند، دلیل كه عمر او دراز بود.

ابراهیم كرمانی گوید :

اگر بیند منكر و نكیر از او سوال پرسیدند، دلیل كه پادشاه با وی مطالبتی كند. اگر جواب ایشان صواب داد، دلیل كه از عذاب پادشاه برهد، اگر جواب را خطا دهد به خلاف این بود.

محمد بن سیرین گوید :

دیدن گورستان در خواب، دلیل صحبت است با جاهلان كه دین و دنیای ایشان به فساد بود.

ابراهیم كرمانی گوید :

اگر دید گورستان را زیارت می كرد، دلیل كه اهل زندان را دلداری كند.

جابر مغربی گوید :

اگر در گورستان می رفت، دلیل كه درویش شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن گورستان بر سه وجه است. اول: غم. دوم: زندان. سوم: محنت.

لوک اویتنهاو می گوید :

آرامگاه : تصادف مرگبار

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن آرامگاه در خواب ، نشانة اندوهگین شدن و نومیدی از زندگی است .

۲ـ دیدن آرامگاهی ویران در خواب ، نشانة بیمار شدن یا نزدیك شدن به مرگ است .

۳ـ دیدن آرامگاه خود در خواب ، نشانة آن است كه به نومیدی و بیماری دچار خواهید شد .

۴ـ اگر خواب ببینید نوشتة سنگ گوری را می خوانید ، نشانة آن است كه وظایف دشوار و سختی به دوش خواهید گرفت .

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید گوری تازه حفر شده است ، علامت آن است كه به خاطر اعمال غلط دیگران متحمل رنج و عذاب می شوید .

۲ـ اگر خواب ببینید از روی قبرها راه می روید ، علامت مرگ غیرطبیعی و یا ازدواج ناموفق است .

۳ـ اگر در خواب به داخل قبری خالی نگاه كنید ، نشانة نومیدی و از دست دادن دوستان است .

۴ـ اگر خواب ببینید فردی آشنا را داخل قبر گذاشته اید و خاك به غیر از سر ، تمامی اندامش را پوشانده است ، علامت آن است كه آن فرد به وضعیت رنج آوری دچار می شود و بینندة خواب ثروت خود را از دست می دهد .

۵ـ دیدن گور خود در خواب ، علامت آن است كه مراقب خود نباشید دشمنان با زیركی شما را دچار مصیبتی خواهند ساخت .

۶ـ اگر خواب ببینید گوری حفر می كنید ، علامت آن است كه به دردسر می افتید و دشمنان مانعی بر سر راه زندگی شما ایجاد می كنند . اما اگر خواب ببینید حفر گور را به اتمام رسانده اید ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود غلبه می كنید ، و اگر در هنگام حفر گور آفتاب بر شما بتابد ، علامت آن است كه از گرفتاریی نتیجة مطلوبی به دست می آورید .

۷ـ اگر خواب ببینید برای دفن جسد و گرفتن گور به قبرستان می روید ، و بعد از برگشتن می بینید جسد ناپدید شده است ، علامت آن است كه دچار گرفتاریی غیرمنتظره خواهید شد .

۸ـ اگر زنی خواب ببیند ناگاه تاریكی بر قبرستان فرو می افتد . جایی برای خواب نمی یابد مگر قبری كه از دل خاك دهان گشوده است ، علامت آن است كه در امور عاطفی شكست می خورد و به خاطر مرگ یكی از دوستان اندوهگین و نومید خواهد شد .

۹ـ دیدن زمین لم یزرع قبرستان كه تنها بر سر گورهایش گل و سبزه ای روییده است ، علامت آن است كه اگر مسئولیتی به اندازة تحمل خود به عهده بگیرید ، بعد از مدتی اندوهگین بودن و نومید شدن به منافع فراوانی دست خواهید یافت .

۱۰ـ دیدن جسد خود میان قبر ، در خواب نشانة هجوم درد و رنج مأیوس كننده است .

فال تاروت اندروید