روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

قایق

بیتون مىگوید :

۱- اگر خواب ببینید با ظرفی آب را از درون قایق خالی می كنید ، علامت آن است كه به بیماری دچار خواهید شد و وظایفی سنگین بر دوش خواهید گرفت.

۲- دیدن قایقی سفید بر آبهای آبی در خواب نشانه ابتلا به نومیدی و اندوه است.

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید روی رودخانه ای آرام سوار بر قایقی پارو می زنید ، دلالت بر آن دارد كه با توانایی خود در انجام امور كاری به موفقیت می رسید .

۲ـ اگر خواب ببینید همراه دوستی سوار بر قایقی مشغول پارو زدن هستید ، علامت آن است كه در سنین پایین ازدواج خواهید كرد .

۳ـ اگر خواب ببینید روی آبهای طوفانی و ناآرام مشغول راندن قایق هستید ، نشانة آن است كه بعد از ازدواج ناچار می شوید بر زن تندخوی خود مسلط شوید .

۴ـ اگر خواب ببینید بر آبی كم عمق و متلاطم سوار بر قایقی پارو می زنید ، نشانة آن است كه از معاشقه های شتابزده و لذتجوی جسمانی ، سودی خواهید برد .

۵ـ دیدن قایق رانی بر آبی كم عمق و شفاف در خواب ، نشانة آن است كه مدتی كوتاه خشنود و شادمان خواهید بود .

۶ـ دیدن آب در خواب نشانة وقایعی است كه در آینده رخ خواهد داد . آب شفاف نشانة وقایعی مطلوب است و آب و هوای طوفانی نشانة اتفاقاتی توأم با درد و رنج خواهد بود .

۷-اگر در خواب ببینید با ظرفى آب را از درون قایق به سطح دریا خالى مى‏كنید، علامت آن است كه به بیمارى سختى دچار خواهید شد و وظایف سنگینى را بر دوش خود خواهید داشت.

نرم افزار محاسبه سن