روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

قالی

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند قالی پهن نموده بودند و دانست ملك اوست، دلیل است عمرش دراز بود و روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند بر قالی نشست و ندانست جای كیست، دلیل كه حالش متغیر شود.

ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب بیند بر قالی كوچك نشسته بود، دلیل كه عمرش كوتاه بود. اگر بیند آن قالی كوچك در زیر او دراز شد، دلیل كه روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند قالی پیچید و به كنج خانه نهاد، دلیل است اقبال خود را به دست خود كند.

حضرت دانیال گوید : اگر درخواب قالی را سبز و پاكیزه بیند، دلیل بر جمعیت بود در دین و دنیا. اگر قالی را در خانه دیگران بیند كه انداخته بود، دلیل است سفری نماید و از آن سفر منفعت بسیار حاصل كند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قالی معیشت است و هم عمر و این بستگی دارد به این که قالی را کجا و چطور ببینیم و خودمان نسبت به قالی چه وضع و موقعیتی داشته باشیم. اگر در خواب نسبت به قالی فاصله داشته باشید معیشت و روزی شما است ولی اگر بیننده خواب به قالی مربوط و چسبیده باشد عمر است. اگر در خواب ببینید که اتاقی متعلق به شما است اما فرش دیگری در آن گسترده است صاحب فرش هر که هست به شما سود می رساند و شما از او بهرهمند می گردید. اما اگر ببینید که اتاق متعلق به دیگری است و قالی شما آن جا پهن شده صاحب اتاق هر که هست از شما بهره مند می گردد حتی روزی شما را می برد. اما اگر در خواب ندانید صاحب قالی کیست یا آن اتاق به چه کسی تعلق دارد در هر دو حالت خود شما صاحب آن ها هستید و تعبیر به اهمیت و ارزش قالی بستگی می یابد. اگر در خواب ببینید که قالی می بافید کارتان روال مطلوب و خوب پیدا می کند ولی اگر در قالی که می بافید مشاهده کنید نقش ها به هم ریخته در کارتان آشفتگی پدید می آید. اگر در خواب ببینید که روی قالی محقری نشسته اید خوب نیست چه از کوتاهی عمر و تنگی معاش نشان دارد.

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن قالی در خواب به معنای آن است كه دوستان ثروتمند هنگام نیازمندی با یاری شما خواهند شتافت .

۲ـ اگر خواب ببینید بر قالی راه می روید ، نشانة نشاط و كامیابی است .

۳ـ اگر در خواب چند قالی بخرید ، دلالت بر آن دارد كه سودِ فراوانی نصیب شما خواهد شد . اما اگر خواب ببینید چند قالی می فروشید ، نشانة آن است كه به سفری لذتبخش و سودآور خواهد رفت .

۴ـ اگر دختری خواب قالی ببیند ، نشانة آن است كه صاحب خانه ای زیبا و خدمتكارانی خواهد شد .

نرم افزار مدت تماس