روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

قافله

محمد بن سیرین گوید : اگر به خواب بیند كه با قافله در راه بود، دلیل منفعت است اگر مصلح است، دلیل زحمت است، اگر مفسد است، دلیل خیر است. اگر دید در قافله سوار بود، دلیل كه به مراد برسد، اما اگر پیاده بود و مفلس تاویلش به خلاف این است. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند قافله به سوی خانه رفت، دلیل كه كار بسته به وی گشاده شود. اگر به خلاف این بیند به خلاف است.

نرم افزار محاسبه سن