روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

قاشق

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید با قاشق غذا می خورید ، نشانة آن است كه امور خانواده به خوبی پیش خواهد رفت .

۲ـ گم كردن قاشق در خواب ، نشانة آن است كه به خلافكار بودن كسی تردید پیدا می كنید .

۳ـ دزدیدن قاشق در خواب ، نشانة آن است كه با رفتار تحقیرآمیز خود باعث می شوید اعضای خانواده شما را سرزنش كنند .

۴ـ دیدن قاشقهای كثیف در خواب ، نشانة آن است كه به ضرر و دردسر دچار خواهید شد .

طالع بینی باستان