روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

قاتل

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر در خواب مورد اصابت گلولة قاتلی قرار بگیرید ، نشانة آن است كه بر تمامی رنجهای زندگی خود غلبه خواهید كرد .

۲ـ اگر خواب ببینید قاتلی بالای سر مقتولی كه لباسهایش آغشته به لكه های خون است ، ایستاده است ، دلالت بر آن دارد كه بدبختی به سراغتان می آید .

۳ـ دیدن فردی قاتل در خواب ، هشداری است . مراقب دشمنان خود باشید تا صدمه ای به شما برسانند .

فال تاروت اندروید