روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

فیل

محمد بن سیرین گوید :

معبران می گویند كه فرق نیست هیج میان خواب شب و خواب روز، الا در فیل. اگر كسی در خواب بیند كه بر فیل نشسته است، دلیل كه زنی بخواهد نابكار. اگر این خواب را به روز بیند، دلیل كه زن را طلاق دهد یا كنیزك را بفروشد. اگر بیند كه فیل را بكشت، دلیل كه پادشاهی بر دست او كشته شود یا حصاری محكم بگشاید. اگر بیند كه فیل پای بر سر وی نهاد و او را بكشت، دلیل كه به هلاك نزدیك شود و حالش بد شود. اگر بیند كه بر فیلی نشسته بود و بعد از آن بر فیل دیگری نشست، دلیل كه ازخدمت پادشاه خویش به خدمت پادشاه دیگر شود.

ابراهیم كرمانی گوید :

اگر بیند ه بر فیل نشسته بود و آن فیل سلاح داشت و نیك مطیع او بود، دلیل نماید كه پادشاه عجم شود یا پادشاه عجم را قهر كند. اگر بیند از گوشت فیل همی خورد، دلیل كه به قدر آ گوشت از پادشاه عجم مال و نعمت یابد. اگر بیند از استخوان فیل یا از پوست او چیزی با خود داشت همین، دلیل است و مال و نعمت از پادشاه بدو رسد. اگر بیند به هنگام رزم بر فیل نشسته، دلیل است كه دشمنی بزرگ را قهر كند و بر این قول، قصه اصحاب الفیل را، دلیل آورده اند. اگر بیند از پشت فیل بیفتاد، دلیل كه در بلای سخت افتد. اگر بیند كه فیل در میان جنگ بیفتاد و بمرد، دلیل كه پادشاهِ آن دیار بمیرد.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند كه از بهر تماشا بر فیل نشسته بود و قادر است، دلیل است كه زن عجمی را به نكاح خود بخواهد و آن زن بر وی قادر شود. اگر به خلاف این بیند، دلیل كه بر زن قادر شود. اگر بیند كه فیلی سلاح پوشیده بود و از آن شهر به شهر دیگری می رفت، دلیل كه مملكت آن دیار از پادشاه به پادشاهی دیگر افتد تا او را هلاك كند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن فیل درخواب بر شش وجه است

اول: پادشاه عجمی

دوم: مرد غلام

سوم: مردمكاری (مردی که چهار پا کرایه می دهد)

چهارم: مردباقوت و هیبت.

پنجم: مرد حسود.

ششم: ستمكاری خونخواره.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

فیل حیوانی است که برای ما ایرانیان تقریبا ناشناخته است. بومی سرزمین ما نیست و بیشتر آشنایی های ما به خصوص در کودکی با افسانه ها همراه بوده است. شاید به همین علت معبران ایرانی در مورد فیل تعابیری نوشته اند که درست به نظر نمی آید. مثلا نوشته اند ( فیل پادشاه عجم است و اگر سوار فیل باشید زن ایرانی می گیرید و چنانچه پیاده کنار فیل باشید زن عجمی و ایرانی بر بیننده خواب چیره و مساط می شود.) می بینید که فیل هیچ ارتباطی با زن ایرانی نداردهمین طور در موارد دیگر که پادشاه عجمی نمی تواند باشد. اما امروز با وجود کتاب ها و رادیو و تلوزیون شناخت ما از فیل بیشتر شده. فیل در رویاهای ما نشان عظمت در نعمت و قدرت است و در عین حال نرمش و ملایمت. اگر در خواب ببینیم که سوار فیل شده ایم و آن حیوان عظیم الجثه از ما اطاعت می کند به قدرت و شوکت می رسیم. در هر رشته و هر موقعیتی که هستیم ترقی می کنیم و این ترقی، چشمگیر است. چنانچه در خواب ببینیم گله ای فیل عبور می کند و ما به تماشا ایستاده ایم با جمعی از اعظام و بزرگان برخورد خواهیم داشت. اگر ببینید که در کنار فیل بزرگی قرار گرفته اید موقعیتی بدست می آورید که می توانید بزرگ شوید. اگر بر فیل سوار شدید که تعبیرش را نوشتم ولی اگر نتوانستید سوار شوید موفق و کامیاب نمی شوید. فیل دشمن نمی تواند باشد چون سمبل آرامش است پس اگر دیدید که فیلی سر به دنبال شما گذاشته در جریان حادثه ای بزرگ قرار می گیرید که عظمت آن شما را می ترساند.

لوک اویتنهاو می گوید :

فیل : ازدواج دیر هنگام ، تانی و تامل

سوار شدن بر روی آن : نیکبختی

مرگ آن : پروژه های شکست خورده

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید سوار فیل شده اید ، علامت آن است كه از فردی قابل اعتماد ثروتی به دست می آورید و صاحب مقام و اقتدار خواهید شد به امور كار خود كاملاً تسلط خواهید یافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود .

۲ـ دیدن تعدادی فیل در خواب ، نشانة فراوان است . دیدن فیلی تنها در خواب علامت آن است كه شما محقرانه با اطمینان به نفس و استوار زندگی خواهید كرد .

۳ـ اگر خواب ببینید به فیلی غذا می دهید ، علامت آن است كه با محبت به زیر دستان خود مقامی در اجتماع خواهید یافت .

فال تاروت اندروید