روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

فوطه

محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب دید كه جامه ای از فوطه داشت، دلیل شادی و آسانی است. اگر آن فوطه را كهنه بیند، تاویل به خلاف این است. جابر مغربی گوید : اگر بیند كه جامه ای از فوطه پوشیده بود و بیننده مستور است، تاویلش نیكو بود. اگر بیننده مفسد بود، دلیل آن بد است. ابراهیم كرمانی گوید : اگر پادشاهی در خواب بیند كه جامه ای از فوطه پوشیده بود، دلیل بر عدل او بود. اگر قاضی بیند، دلیل كه قضا به راستی كند. اگر مشركی بیند، دلیل است كه مسلمان شود.

فال تاروت اندروید