روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

فقیه

محمد بن سیرین گوید : اگر جاهلی در خواب بیند كه فقیه و فاضل شد، دلیل كه به بلائی مبتلا شود. اگر بیننده عالم بود، دلیل شرف و بزرگی است و نامش در آن دیار منتشر شود. اگر عامی بیند كه فاضل شد، دلیل كه یاور شود. اگر بیننده عالم بود قاضی شود.

فال تاروت اندروید