روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

فرود آمدن

محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب دید كه از كوهی یا از بامی فرود آمد، دلیل كه در بزرگی و مالش نقصان شود. اگر بیند از بلندی به زیر آمد، دلیل كه به قدر بلندی او را نقصان مال بود. اگر بیند از نردبانی ازخشت و گل فرود آمد، دلیل كه دینش به خلل گردد. اگر آن نردبان از سنگ و گچ بود، دلیل كه دین او به نفاق بود.

فال تاروت اندروید