روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

فروختن

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه مصحف بفروخت، دلیل كه مسلمانی پیش او خوار بود و بدان كه هر چه در راه دین عزیز بود، فروختن آن درخواب بداست. اگر بیند چیز بفروخت مثل غلامِ خود، دلیل است بدنام شود.اگر بیند كه زن خویش را بفروخت، دلیل كه حرمت و بزرگی او زایل گردد و زشت نام شود، مگر بجز این زن كه بفروخت او را زنی دیگر بود كارش به صلاح بازآید.

ابراهیم كرمانی گوید : هرچند كه در دین عزیز بود، فروختن آن به خواب در كار بد است و خریدن آن نیكو بود.

جابر مغربی گوید :اگر بیند كه چیزی بفروخت، دلیل است كه آن چیز خوار و بی مقدار شود.

.لوک اویتنهاو می گوید :

فروختن : مشکلات

مؤلف گوید : فرختن هرچیزی در خواب معنی خوبی نمی تواند داشته باشد ومعنای این را می دهد که در آن مورد با مشکلات جدی برخورد خواهید نمود

لیلا برایت مىگوید :

اگر در خواب ببینید كه چیزى را مى‏فروشید، بیانگر خوشى و شادى است.

نرم افزار محاسبه سن