روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

فرزند

محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد. اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید. اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد.

ابراهیم كرمانی گوید :

اگر بیند كه طفلی را جائی افكنده بودند و او بازیافت، دلیل كه از جائی كه امید ندارد چیزی به وی رسد.

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن فرزندان خود در خواب ، علامت شادمانی كودكان و همسایگان است .

۲ـ دیدن بچه های حیوانات در خواب ، علامت فزونی سعادت و شادمانی است .

فال تاروت اندروید