روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

فرج

اگر مردی به خواب دید كه چون زنان فرج داشت، دلیل است خوار و رسوا شود. اگر بیند كسی با وی مجامعت نمود، دلیل است حاجتش از وی روا شود. اگر دو زن در خواب بیند ایشان را یك فرج بود، دلیل كه ایشان زن یك مرد شوند.

ابراهیم كرمانی گوید :

اگر زنی درخواب بیند كه فرج او آهنین یا مسین بود، دلیل است از مرادها ناامید شود. اگر مردی بیند فرج زنش از پس بود، دلیل است آن مرد لوطی بود. اگر فرج خود را بریده بیند، دلیل است دشمن بر وی ظفر یابد.

جابر مغربی گوید :

اگر زنی بیند از فرج او ماهی بیرون آمد، دلیل است او را دختری آید. اگر بیند كه از فرج او موشی بیرون آمد، دلیل كه دختری آورد نابكار. اگر بیند كه گربه از فرج او بیرون آمد، دلیل كه فرزندی آورد دزد، اگر بیند ماری بیرون آمد یا كژدمی، دلیل كه فرزند او را دشمن شود. اگر بیند نان بیرون آمد، دلیل كه مفلس شود. اگر زنی بیند كه كنجد از فرج او بیرون آمد، دلیل است شوهر او را دوست دارد. اگر بیند كه از فرج او خون بیرون آمد، دلیل است در حال حیض شوهر با او نزدیكی كند. اگر زنی به خواب بیند كه از فرج او دیو بیرون آمد، دلیل كه فرزند او معلم بود، اگر بیند كه آب صافی بیرون آمد، دلیل كه او را فرزندی آید صالح. اگر اب تیره، به خلاف این است. اگر زنی بیند كه او را قضیب بود، اگر آبستن است پسری آورد، لیكن آن پسر نماند. اگر آبستن نباشد و پسر ندارد، مالش زیاد شود.

حضرت دانیال گوید :

اگر بیند كه از فرج او آتشی بیرون آمد، دلیل است كه فرزند او جهانگیر شود. اگر بیند كه شخصی فرج او را دید، دلیل است كه از آن كس منفعت بیند. اگر بیند كه فرج او موی بر آمده بود، دلیل كه به سبب فرزندان اندوهگین شوند. اگر بیند كه فرجش آماسیده بود. دلیل كه مال یابد. اگر به جای فرج قضیب بود و آبستن بود، دلیل كه پسری آورد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر بیند كه از فرج او مروارید یا گوهر بیرون آمد، دلیل كه فرزند او عالم و پارسا گردد.

طالع بینی باستان