روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

فرجی

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند فرجی فراخ و پاكیزه پوشیده بود. دلیل كه از غم ها فرج یابد. اگر فرجی را كهن و چركین بیند، تاویلش به خلاف این است. محمد بن سیرین گوید : دیدن فرجی دیبا به خواب، كسی را كه دیباپوش است، نیك بود و مردم پارسا را بد باشد و فرجی برد به خواب دیدن، دلیل منفعت بود و فرجی پشمین و كرباسین، دلیل بر قوت دین بود. جابر مغربی گوید : اگر بیند فرجی نو و پاكیزه پوشیده بود، دلیل است دیندار و پارسا بود. اگر بیند فرجی سرخ پوشیده بود، دلیل خیر بود اگر فرجی كبود بیند، دلیل مصیبت بود.

نرم افزار محاسبه سن