روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

فرار

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید از تصادف یا زیانی می گریزید ، نشانة آن است كه حوادثی خوب برایتان اتفاق خواهد افتاد .

۲ـ اگر در خواب از زندانی فرار كنید، علامت آن است كه برای داشتن پشتكار در انجام كارها سربلند می شوید .

۳ـ فرار از شر و هر گونه بیماری مسردی در خواب ، علامت آن است كه به سعادت و خوشبختی دست خواهید یافت . اما اگر در خواب تلاش كنید كه از زندانی بگریزید و نتوانید ، علامت آن است كه از افترا و تهمت دشمنان رنج خواهید برد .

طالع بینی باستان