روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

فحش

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید به كسی فحش می دهید ، معنایش این است كه در كارهایتان موفق نمی شوید و بر اثر پافشاری و لجاجت در محیط كار با دیگران ، مبلغ قابل توجهی را از دست می دهید .

۲ـ اگر خواب ببینید كسی به شما فحش می دهد ، به این معناست كه دیگران در زندگی شما دخالت می كنند و برای شما دردسر فراهم خواهند كرد .

۳ـ اگر زن جوانی خواب ببیند دیگران به او فحش می دهند ، نشانة آن است كه چند نفر با او دشمنی خواهند كرد و به او حسادت خواهند ورزید . اما اگر در خواب ، او به دیگران توهین كند معنایش این است كه در آینده دیگران نسبت به او بی توجه خواهند بود و او از این بی توجهی بسیار افسرده و اندوهگین خواهد شد و بخاطر رفتاری كه خود با دیگران داشته نادم و پشیمان خواهد شد .

فال تاروت اندروید