روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

فتنه

محمد بن سیرین گوید :

اگر كسی در خواب بیند كه درجائی فتنه پدید آید، دلیل كه فسق و فساد در آن ملك ظاهر شود. اگر بیند كه فتنه ازمقامی زایل شد، دلیل است اهل آن دیار به خدا بازگردند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر درخواب از ده چیز یكی بیند، دلیل است در آن موضع فتنه پدید آید.

اول: تاریكی.

دوم: آتش.

سوم: بادسرد.

چهارم: بادگرم.

پنجم: سیاهی آفتاب(خورشید گرفتگی).

ششم: غبار.

هفتم: باران بی وقت.

هشتم: بركندن درختها (ریشه کن شدن درختان).

نهم: ابری سرخ.

دهم: پوشیدن جامهای (لباسهای) زرد و سرخ.

فال تاروت اندروید