روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

فالوده

محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند لقمه فالوده خورد، دلیل است سخن خوش بگوید. اگر بیند كه فالوده در دهن كسی نهاد، دلیل است كه از بهر وی كاری نیكو كند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن فالوده بر چهاروجه است.

اول: سخنان خوش.

دوم: مالی كه با رنج و زحمت حاصل كند.

سوم: كاری نیكو.

چهارم: كاری كه به دشواری برآید (کار دشواری که به نتیجه برسد).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

فالوده خودش چیز زیادی ندارد که بگوید. فالوده نیز از ماکولات است و تعبیری مشابه دارد بلکه اجزا تشکیل دهنده فالوده آن را دارای تعبیری می کنند. اگر در خواب ببینید فالوده ای می خورید که از خرده های یخ و شربت درست شده شیرین کام می شوید به شرطی که سردی یخ آنقدر نباشد که شما دهان خود را جمع کنید. اگر ریزه های برف و یخ دهان شما را جمع کند به طوری که سردتان بشود و در خواب این سردی را حس کنید شیرینی فالوده یعنی شیرین کامی تحت الشعاع قرار می گیرد و تعبیرش این است که سخنی سرد می شنوید. در فالوده اگر شیرینی شربت بیشتر باشد شما را تحسین می گویند و مدحتان می کنند و اگر سردی یخ بیشتر بود سخنی سرد خواهید شنید یا پشت شما بد خواهند گفت. اگر در خواب دیدید که فالوده به کسی دادید او را از خود می رنجانید و سرد می کنید و اگر دیگری به شما داد تعبیر همان است که گفته شد.

طالع بینی باستان