روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

غوص

اگر در خواب بیند كه به دریا غوص كرد و مروارید برآورد، دلیل كه به قدر آن علم و دانش حاصل نماید، یا از مال سلطان چیزی به وی رسد. اگر بیند به دریا فرو رفت و هیچ برنیاورد، دلیل است به علم آموختن مشغول شود و فایده نیابد. جابر مغربی گوید : اگر بیند كه گوهری از دریا برآورد، دلیل است عالم و دانا شود از پادشاه منفعت یابد.

فال تاروت اندروید