روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

غلغلک کردن

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید كسی شما را غلغلك می دهد ، نشانة آن است كه با نگرانیهایی قابل توجه رو در رو خواهید شد .

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران را غلغلك می دهید ، نشانة آن است كه در اثر ضعف و حماقت از سود بسیاری چشم می پوشید .

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,