روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

غلبه کردن

اگر در خواب بیند كه با خصم غلبه كرد و چیره شد، دلیل است كه بر دشمن غالب شود. اگر به خلاف این بیند دشمن بر وی ظفر یابد.

فال تاروت اندروید