روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

غلبه کردن

اگر در خواب بیند كه با خصم غلبه كرد و چیره شد، دلیل است كه بر دشمن غالب شود. اگر به خلاف این بیند دشمن بر وی ظفر یابد.

طالع بینی باستان