روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

غش کردن

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید غش می كنید ، علامت آن است كه یكی از اعضای خانواده بیمار خواهد شد و از حال و روز فردی كه دور از شما زندگی می كند خبرهایی ناخوشایند خواهید شنید .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند غش می كند ، علامت آن است كه به ضعف و عدم سلامت دچار می شود و برای بی دقتی در زندگی احساس ناامیدی خواهد كرد .

طالع بینی باستان