روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

غرق شدن

محمد بن سیرین گوید :

اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل كه پادشاه او را هلاك كند.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل كه كار دنیا كه به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند. اگر بیند ملكی یا چهارپائی از ا و غرق شد، دلیل كه از كاری فرو ماند و عاقبت رهائی یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است.

اول: مال بسیار.

دوم: بخت واقبال دركارها.

سوم: صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب.

چهارم: منفعت.

لوک اویتنهاو می گوید :

غرق شدن

در حال غرق شدن : اتفاق بزرگ

غرق شدن : یک خوشبختی بزرگ را از دست میدهید ، یا ازدواجی بد خواهید داشت

شاهد غرق شدن کسی بودن : سود

غرق شدن در دریا : بدبختی که به دست خود موجب شده ایم

در آب غرق شدن : غم بزرگ

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن غرق دریا نعمت بود

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید غرق می شوید ، علامت آن است كه زیان مالی خواهید دید . اما اگر در حین غرق شدن به گونه ای خود را نجات دهید ، نشانة آن است كه از مقام كنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت .

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران غرق می شوند ، و شما برای نجات آنها می شتابید ، علامت آن است كه به دوست خود كمك می كنید تا به مقام درخوری دست یابد .

۳ـ اگر زنی خواب ببیند شوهرش در آبها غرق می شود ، علامت آن است كه از مرگ كسی عزادار خواهد شد .

طالع بینی باستان