روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

غربال

محمد بن سیرین گوید :

دیدن غربال به خواب، دلیل بر خادمی بود تمیز. اگر بیند غربال نو داشت، دلیل كه او را خادم یا كنیزك پاكیزه حاصل شود. اگر بیند غربال از وی ضایع شد، دلیل كه خادم از وی جدا شود.

ابراهیم كرمانی گوید :

اگر درخواب بیند كه غله به غربال پاك كرد یا غیر غله، دلیل كه كاری كند كه مردم را از آن راحت بود و او مضرت رسد. اگر بیند كه آن چه می كرد از آنِ او بود، دلیل منفعت بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن غربال به خواب، بر سه وجه باشد.

اول: خادم.

دوم: یاری مهربان .

سوم: شاگردی بزرگ.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

معبران نوشته اند غربال خادم است ولی غربال در خواب های ما قدرت و تشخیص و تمیز ماست و قضاوتی که درباره نیکی ها و بدی ها می کنیم و بین زشت و زیبای اطرافیانمان فرق می گذاریم و به اتکا این تشخیص یکی را ارج می نهیم و آن دیگری را خفیف می داریم. اگر در خواب ببینیم که غربال داریم یا خریده ایم و بکار گرفته ایم ضرورت بکار گیری این قدرت در زندگی ما محسوس می شود. مواردی پیش می آید که مجبور میشویم درباره اطرافیان خویش داوری و حتی پیش داوری کنیم. یکی بد است و ما را می رنجاند یا از ناحیه او امنیت نداریم.کسی است که احتمالا آزارش به ما می رسد و این تشویشی است که در ما به وجود آمده است. غربال در رویای ما فرصت این تصفیه و تسویه و جداسازی را به ما می دهد یا با نمود خویش می گوید که مراقب اطرافیان خود باشیم. اگر غربالی نو و تمیز داشته باشیم حساسیت ما در ضمینه این تشخیص بیشتر است . چنانچه کهنه و فرسوده باشد خودمان آمادگی پذیرفتن بدی ها را داریم و خوبی ها را هم قدر نمی شناسیم و ناسپاسی می کنیم. اگر غربال در خواب ما کهنه و پاره و از هم گسیخته باشد ضمیر ما آگاهی میدهد که در وضع خویش تجدید نظر به عمل آوریم. با پذیرفتن این فرضیه که اشیا و افراد اطراف ما سمبول کیفیات و حالات روحی ما قرار می گیرند تعبیر می تواند به دقت موقعیت غربال را در رویای ما روشن کند.

نرم افزار مدت تماس