روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

غایب

محمد بن سیرین گوید : اگر به خواب بیند كه غایب از سفر بازآمد، دلیل كه كار بسته بر وی گشاده گردد، اما غائب به سفر دیگر رود و خبرش دیرتر رسد.

جابر مغربی گوید : اگر بیند غایبش از سفر سواره بازآمد، دلیل كه آن غایب با مال و نعمت بازآید.

لوک اویتنهاو می گوید :

غایب: برگشت زود هنگام یک فرد

طالع بینی باستان