روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

غالیه

محمد بن سیرین گوید : دیدن غالیه به خواب، دلیل ادب و ناموری بود. اگر بیند غالیه بر كسی مالید، دلیل كه آن كس از او ادب و فرهنگ آموزد. ابراهیم كرمانی گوید : دیدن غالیه به خواب،دلیل حج بود و بعضی گویند، دلیل بر مالی بود كه از مهتری به وی رسد. اگر در خواب بیند كه غالیه داشت. دلیل كه از زنی یا از بزرگان به وی منفعت رسد. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن غالیه درخواب، بر پنج وجه است. اول: ادب و فرهنگ. دوم: ثناوآفرین. سوم: حج اسلام. چهارم: مال و خواسته. پنجم: خیر و منفعت.

نرم افزار محاسبه سن