روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

غاز

لوک اویتنهاو می گوید :

غاز

پر کندن غاز : سرخورده شدن

بریان کردن غاز: یک مهمان

خریدن غاز : به شما مانند یک احمق نگاه میشود

خوردن آن : یک همراه پرچانه

غازی که پرواز میکند : یک سفر بزرگ در انتظارتان است

کشتن آن : ارث

غاز وحشی : خبرهایی از خارج از کشور خواهید داشت

پروراندن غاز : یک کار جانفرسا در انتظارتان است

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر در خواب احساس كنید صدای غاز شما را ناراحت می كند ، نشانة آن است كه یكی از افراد خانوادةشما خواهد مرد . اما اگر غازها را در حال شنا كردن ببینید ، علامت آن است كه بر ثروت شما به تدریج اضافه خواهد شد .

۲ـ اگر در خواب غازها را میان علفزاری ببینید ، علامت موفقیت حتمی است .

۳ـ دیدن غاز مرده در خواب ، نشانة آن است كه از زیان و ناراحتی رنج خواهید كشید .

۴ـ اگر فرد عاشقی در خواب غاز ببیند ، نشانة آن است كه نامزدش شایستگی و لیاقت دارد .

۵ـ اگر خواب ببینید غازی را دزدكی با خود می برید ، علامت آن است كه ملكی به شما می رسد و به ثروت خواهید رسید . خوردن غاز در خواب ، نشانة اختلاف و مشاجره بر سر دارایی شما است .

طالع بینی باستان