روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

غار

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند درغار رفت و در آنجا مقیم شد، دلیل كه از دنیا برود. اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد، دلیل كه به كاری سخت گرفتار شود. اگر بیند در غار رفت و آن غار روشن شد، دلیل كه او را در زندان كنند. اگر غار را تنگ و تاریك بدید، دلیل كه محبوس و هلاك شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن غار در خواب خوب نیست و از آن بدتر ورود در غار است و از آن هم بدتر وارد شدن است و بیرون نیامدن. چنان چه در خواب مشاهده کنید به غار بزرگی رسیدید، در جریان فعالیت های روزانه زندگی خویش به مخمصه بر می خورید و گره ای کور در زندگیتان به وجود می آید و مشکلی سر راهتان قرار می گیرد.

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید مهتاب بر دهانة غاری افتاده است ، نشانة آن است كه دچار سردرگمی خواهید شد و در كار به خاطر رقبا ، پیشرفت قابل توجه ای نخواهید كرد .

۲ـ اگر خواب ببینید در غاری هستید ، دلالت بر آن دارد كه احتمال دارد از وابستگان و عزیزان خود دور شوید .

۳ـ اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در غار قدم می زند ، نشانة آن است كه به دام عشق آدمی نادرست می افتد و به خاطر از دست دادن دوستانِ وفادار ، عذاب می كشد .

فال تاروت اندروید