روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

غارت

اگر در خواب بیند مال را غارت كردند، دلیل كه به سبب مال غم خورد.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند لشگر اسلام دیار كفر را غارت كردند، دلیل كه كافران را مصیبت رسد. اگر بیند لشگر كفر دیار اسلام را غارت كردند، دلیل كه اندوهی به اسلام رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن غارت به خواب بر چهار و جه است.

اول: جنگ كردن،

دوم: زیان مال،

سوم: غم و اندوه،

چهارم: نرخهای ارزان.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید کسی مال دیگری را غارت می کند از نظر مالی دچار تشویش و اضطراب می شوید. از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که این خواب نشان ارزانی نرخ هاست اگر در خواب ببینید که مال به خصوصی را از کسی غارت کردند در همان زمینه دچار تشویش می شوید. اگر دیدید که مال شما را غارت کردند زیان مالی می بینید و متضرر می گردید. اگر تاجر هستید بهتر است چندی معامله نکنید و چنانچه حقوق بگیر هستید یا کسر حقوق می گیرید یا مورد مواخذه واقع می شوید که البته مورد دوم ضعیف است چون جنبه مالی دارد. اگر در خواب دیدید که شما مال کسی را غارت کردید به حقوق دیگران تجاوز و تعدی می کنید یا حد خویش را رعایت نمی نمایید که ضمیر شما در خواب از هر دوی این حوادث یکسان خبر می دهد.

نرم افزار محاسبه سن